Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)

Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum) ondersteunen de convenantpartners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

De bestuurlijke aanpak bestaat uit:

 • Het ondersteunen van het openbaar bestuur. De RIEC’s en het LIEC vergroten de bekendheid bij bestuurders en ambtenaren over georganiseerde criminaliteit;
 • Het vergroten van kennis over het bestuurlijk aanpakken van criminaliteit;
 • Het ondersteunen van gemeenten en provincies bij:
 • De inrichting en invoering van beleid rondom de bestuurlijke aanpak en de casuïstiek;
 • Het verbeteren van de informatiepositie;
 • Het ondersteunen bij het versterken van de regionale samenwerking.

De RIEC's en het LIEC vormen samen een landelijk dekkende netwerkorganisatie. Elk RIEC werkt binnen regionale grenzen onder aansturing van een zelfstandige regionale stuurgroep. Het LIEC staat op geen enkele manier in een hiërarchische relatie tot de RIEC's.

De RIEC's en het LIEC:

 • Zijn betrokken bij praktische casussen;
 • Geven adviezen aan de convenantpartners;
 • Hebben een adviserende rol bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Zoals toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob).

Wat kan het RIEC betekenen?

Nederland is onderverdeeld in tien RIEC’s:

 • Noord
 • Oost-Nederland
 • Midden-Nederland
 • Noord-Holland
 • Amsterdam Amstelland
 • Den Haag
 • Rotterdam
 • Zeeland West-Brabant
 • Oost-Brabant
 • Limburg

De RIEC's en hun convenantpartners maken deel uit van regionale stuurploegen. Deze teams coördineren de acties rond de landelijke en regionale thema’s. De RIEC’s ondersteunen partners door te dienen als informatieknooppunt voor casuïstiek. Vervolgens stelt het RIEC integrale handhavingsadviezen op en stemt projectmatig bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale interventies af met de regionale partners.

Wat kan het LIEC betekenen?

Het LIEC zorgt voor de verbinding tussen de RIEC’s en de landelijke partners. Het LIEC signaleert en inventariseert ontwikkelingen op gebied van ondermijning. Bij regio-overstijgende criminaliteitsproblemen, zoals rondom criminele motorbendes en georganiseerde hennepcriminaliteit, draagt het LIEC bij aan een gecoördineerde landelijke aanpak.

Convenantpartners

De RIEC's en het LIEC ondersteunen de samenwerking tussen de convenantpartners:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Openbaar Ministerie (OM)
 • Nationale Politie
 • Belastingdienst
 • Belastingdienst/Toeslagen
 • Douane
 • Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD)
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)
 • Koninklijke Marechaussee
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Hoe kan ik in contact komen met het RIEC of het LIEC?

Voor vragen over de integrale en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit kunt u terecht bij het RIEC in uw eigen regio. Zie www.riec.nl onder het kopje ‘contact’ onderaan de website. Signalen kunnen alleen worden ingebracht door RIEC partners.

Voor algemene vragen kunt u terecht bij het LIEC: info@liec.nl