Delen van kennis en informatie

Bij de aanpak van mensenhandel zijn veel partijen betrokken. Al deze partijen beschikken over kennis en expertise die nodig is om de aanpak van mensenhandel vorm te geven. Het met elkaar delen van alle kennis, expertise en informatie zorgt voor een effectievere samenwerking bij de aanpak van mensenhandel. Zowel binnen als buiten Nederland.

Vergroten kennis over informatiedeling

Het bestrijden van mensenhandel kan alleen als op alle niveaus en tussen alle partners intensief wordt samengewerkt. Het delen van informatie is daarbij van groot belang. Vaak gaat het hierbij om bijzondere persoonsgegevens, vooral als het gaat om seksuele uitbuiting.

Veel partners ervaren belemmeringen bij het delen van informatie door:

  • beperkingen die gelden vanuit privacywetgeving (de AVG)
  • onduidelijkheid en angst over wat er wel en niet gedeeld mag worden

Daarom moeten professionals die met slachtoffers van mensenhandel in aanraking kunnen komen duidelijk advies krijgen over wetgeving rond informatiedeling. Ook kunnen ze van elkaar leren door kennis uit te wisselen en het delen van best practices.

Handreiking De aanpak van mensen­handel en het gebruik van persoonsgegevens

Er is een hulptool ontwikkeld om meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voor informatiedeling binnen het mensenhandeldomein. Dit is de handreiking De aanpak van mensenhandel en het gebruik van persoonsgegevens. Deze handreiking biedt handvatten voor de dagelijkse praktijk en geeft inzicht in bestaande (blijvende) belemmeringen.

Kennis van slachtoffers gebruiken

Slachtoffers van mensenhandel hebben unieke kennis die zeer waardevol kan zijn bij het ontwikkelen van beleid. Als ervaringsdeskundige weten zij waar slachtoffers behoefte aan hebben. Ze kunnen meedenken over mogelijke oplossingen. Er kan meer gebruik worden gemaakt van de kennis van slachtoffers. Ook het vertellen van verhalen van slachtoffers van mensenhandel kan aandacht vragen voor deze problematiek.

Internationaal delen van kennis en ervaring

Het is niet alleen belangrijk om kennis en ervaring binnen Nederland te delen. Contact met, en kennis van, andere landen is noodzakelijk om effectief samen te kunnen werken met andere landen. Ook helpt het Nederland bij het verder ontwikkelen van de aanpak van mensenhandel. Omgekeerd kan de Nederlandse kennis en ervaring zeer waardevol zijn voor andere landen. Landen kunnen dan ook veel leren van elkaars ervaringen. Daarom is Nederland op het gebied van mensenhandel nauwer gaan samenwerken met een aantal EU-lidstaten.

Beter zicht op aard en omvang van mensenhandel

Goed zicht op de aard en omvang van mensenhandel in Nederland is van groot belang om mensenhandel effectief te kunnen aanpakken. CoMensha houdt een registratie bij van mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Maar deze registratie biedt geen volledig beeld van de omvang van mensenhandel in Nederland. Er is namelijk ook een verborgen aantal slachtoffers (dark number).

Daarom wordt er gewerkt aan een nieuwe schatting van de omvang van het daadwerkelijk aantal slachtoffers van mensenhandel. Om op die manier een beter en actueler zicht te krijgen in de omvang van de problematiek.