Voorkomen van slachtofferschap en daderschap

Deze actielijn richt zich op het voorkomen dat mensen slachtoffer worden van mensenhandel. Daarnaast komt aan bod hoe we daderschap kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met het bedrijfsleven.

Zowel daders als slachtoffers kunnen verschillende gezichten hebben. Jongens, meisjes, volwassen mannen en vrouwen; allen kunnen slachtoffer, maar ook dader zijn. Sommige groepen lopen meer risico om uitgebuit te worden. Bijvoorbeeld mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) of mensen met een migratieachtergrond. Bij daders kan het gaan om bedrijven die mensen uitbuiten, maar ook om individuele daders.

Jongeren in Nederland

In deze actielijn is er onder meer aandacht voor jongeren in Nederland. Bijvoorbeeld door te kijken naar het delen van trainingen, lesmethoden en opgedane kennis over mensenhandel. Dit maakt een verdere verspreiding van deze informatie mogelijk. Voor het trainen van (nieuwe) professionals zijn voorlichtingsfilms ontwikkeld over criminele en seksuele uitbuiting.

Extra aandacht krijgen (vaak jonge) slachtoffers die onder dwang kredieten afsluiten. Hierbij gaat het vaak om het afsluiten van meerdere telefoonabonnementen. Ook de telecomsector probeert jongeren hierover te informeren.

Ook is er aandacht voor slachtoffers van online grensoverschrijdend gedrag. Jongeren met een migratieachtergrond kunnen extra kwetsbaar zijn voor exposing en sextortion. Seksualiteit is binnen hun culturele achtergrond vaker een taboe. Daarom is het delen van kennis over een cultuur-sensitieve aanpak hiervan van groot belang.

In gesprek met het bedrijfsleven

De overheid werkt met bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties samen op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Blijkt dat er in een bepaalde sector een risico is op gedwongen arbeid? Dan kunnen deze partijen afspraken maken over het voorkomen of verkleinen van deze risico’s.

Waar mogelijk sluiten bedrijven een gedragscode. Bijvoorbeeld de bedrijven die websites beheren met daarop een aanbod van prostitutie. Het Openbaar Ministerie en de politie ondersteunen de totstandkoming van een gedragscode.

De overheid probeert samen met de hotelsector om uitbuiting in deze sector tegen te gaan. Samen onderzochten ze in welke mate mensenhandel op vakantieparken voorkomt. En hoe deze mensenhandel aangepakt of voorkomen kan worden.

Voorkomen van mensenhandel op migratieroutes

Irreguliere migranten hebben geen geldige documenten om een land binnen te komen of om in een land te verblijven. Zij lopen een groot risico om op weg naar Europa slachtoffer te worden van uitbuiting. Mogelijke migranten worden daar in het land van herkomst bewust van gemaakt. Nederland wil de samenwerking versterken met belangrijke herkomstlanden van slachtoffers.