Opvang en veiligheid voor slachtoffers van mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel moeten kunnen rekenen op goede hulp en opvang in een veilige omgeving. In het Interbestuurlijk Programma is afgesproken dat alle gemeenten beleid ontwikkelen voor de aanpak van mensenhandel. Daarbij is het noodzakelijk om de zorg en opvang voor slachtoffers goed geregeld te hebben.

Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een projectleider aangesteld die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen van een effectieve aanpak van mensenhandel. Ook CoMensha heeft een projectleider aangesteld die de kennis en expertise over mensenhandel in Nederlandse gemeenten bevordert en gemeenten stimuleert en ondersteunt.

Maatwerk voor slachtoffers

Er zijn verschillende soorten opvangvoorzieningen voor verschillende doelgroepen slachtoffers van mensenhandel. Het uitgangspunt is maatwerk voor het slachtoffer. Hebben slachtoffers geen veilige verblijfplaats? Dan kunnen zij (onder bepaalde voorwaarden) een beroep doen op een plek in een opvanginstelling. Er bestaan verschillende soorten opvang met verschillende soorten van veiligheid en geheimhouding.

In oktober 2019 zijn er 36 nieuwe opvangplekken in 5 gemeenten gerealiseerd. Het gaat om opvangplekken voor slachtoffers van mensenhandel met complexe zorgvragen. Bijvoorbeeld slachtoffers met psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking.

Slachtoffers met rechtmatig verblijf

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben slachtoffers met rechtmatig verblijf recht op dezelfde opvang als Nederlandse slachtoffers. Hieronder vallen ook slachtoffers met een tijdelijke verblijfsvergunning op grond van de verblijfsregeling mensenhandel. Deze slachtoffers mogen ook werken of een opleiding volgen. Als het nodig is, hebben ze recht op bijstand.

Slachtoffers in de bedenktijd

Slachtoffers in de bedenktijd hebben recht op een maandelijkse toelage ter hoogte van de Nederlandse bijstandsuitkering. Dit is op grond van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb). Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) keert deze maandelijkse toelage uit. Daarnaast hebben ze recht op een verzekering tegen medische kosten, met uitzondering van minderjarige vreemdelingen.

Slachtoffers in de asielprocedure

Slachtoffers die een asielprocedure doorlopen, hebben recht op opvang in een asielzoekerscentrum. Dit recht bestaat vanaf het moment van asiel aanvragen. Dit recht duurt tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning of totdat het slachtoffer Nederland moet verlaten. In een opvangcentrum heeft de asielzoeker toegang tot basisvoorzieningen, zoals onderdak, kook- en wasruimten en computers. Ook krijgt een asielzoeker wekelijks leefgeld op grond van de Regeling verstrekkingen asielzoekers (Rva).

Betrokken organisaties

De volgende organisaties kunnen opvang en ondersteuning bieden voor slachtoffers van mensenhandel. Dit is geen volledig overzicht. Per type slachtoffer worden alleen de belangrijkste organisaties genoemd.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de soorten opvang voor slachtoffers van mensenhandel? Of wilt u weten waar een specifiek slachtoffer het best kan worden ondergebracht? Neem dan contact op met de zorgcoördinator in uw regio of met CoMensha.